:: Winnen online win prijzen :: :: Wordt VIP en speel mee voor de extra prijs bij de Mega Jackpot :: :: De Mega Jackpot staat nu op : 1008.50 ::

Click me

Algemene voorwaarden Nr1Winnen.nl

I. Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. IMC Online bv: IMC Online bv de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
b. website: de internetpagina Nr1Winnen.nl of de mobiele applicatie van de Nr1Winnen.nl;
c. deelnemer: de internetgebruiker die middels de website akkoord gaat met de voorwaarden;
d. memberschap: de deelnemer/internetgebruiker die middels de website heeft geregistreerd en akkoord gaat met de voorwaarden;
e. Nr1Winnen: de online kenniswedstrijd die via de website Nr1Winnen.nl wordt aangeboden;
f. winnaar: de winnaar van de quiz op Nr1Winnen, zoals omschreven in artikel 15.


Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de website en voor iedere overeenkomst tussen IMC Online bv en de deelnemer waarop IMC Online bv deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2. Indien ťťn of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.3. Deze algemene voorwaarden alsmede andere informatie betreffende de diensten van IMC Online bv zijn te vinden op de website. Bij de registratie dient te worden aangeklikt dat de deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid voor links op de website
3.1. De website kan links bevatten naar andere websites dan Nr1Winnen.nl. IMC Online bv kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. IMC Online bv kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4. Deelname
4.1. Voor deelname aan Nr1Winnen dient een credit aangekocht te worden bij IMC Online bv. Deze credit kan aangekocht worden door zich via de website te registreren.
4.2. De internetgebruiker dient het online registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Nadat de deelnemer zich heeft geregistreerd, deze registratie in goede orde is ontvangen en IMC Online bv de registratie heeft geaccepteerd, dan stuurt IMC Online bv de deelnemer een bevestiging en kan de deelnemer deelnemen aan Nr1Winnen.
4.3. Bij de registratie dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig werkend telefoonnummer.
4.4. IMC Online bv heeft het recht een registratie niet te accepteren.
4.5. De deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats te hebben in Nederland om deel te kunnen nemen aan Nr1Winnen.
4.6. Op verzoek van IMC Online bv dient de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan IMC Online bv te verstrekken.
4.7. Het is de deelnemer niet toegestaan zich meerdere malen te registreren of zich bij de registratie voor te doen als een ander persoon.
4.8. Deelname aan Nr1Winnen is uitgesloten voor medewerkers van IMC Online bv en zakelijke partners van IMC Online bv alsmede een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de website en Nr1Winnen.
4.9. IMC Online bv behoudt zich het recht voor om de deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens IMC Online bv of derden.

Artikel 5. Herroepingsrecht
5.1. De deelnemer gaat ermee akkoord dat direct na het aankopen van een credit een aanvang wordt gemaakt met de mogelijkheid om deel te nemen aan de quiz. Derhalve kan de deelnemer geen beroep doen op het herroepingsrecht.

Artikel 6. Duur en opzegging
6.1. De registratie en daarmee het memberschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De deelnemer kan het memberschap te allen tijde opzeggen.
6.2. Opzegging kan via de website www.nr1winnen.nl of door een e-mail te sturen naar infodesk@nr1winnen.nl.
6.3. Bij de opzegging dient de deelnemer duidelijk zijn telefoonnummer te vermelden.
6.4. Na beŽindiging van de registratie kan de deelnemer niet meer deelnemen aan Nr1Winnen tenzij de deelnemer zich opnieuw registreerd.

Artikel 7. Oneigenlijk gebruik van de website en Nr1Winnen
7.1. Het is niet toegestaan misbruik te maken van bugs of technische mankementen in Nr1Winnen. Eventuele bugs of technische mankementen dienen door de deelnemer onverwijld aan IMC Online bv kenbaar te worden gemaakt.
7.2. Het is niet toegestaan de website dan wel Nr1Winnen te manipuleren.
7.3. De deelnemer dient zich te houden aan alle (overige) spelregels dan wel aan de gedragscode die op de website staan vermeld.
7.4. Indien de deelnemer het systeem op welke wijze dan ook kraakt of fraude pleegt, zal IMC Online bv aangifte doen bij de politie.
7.5. Indien de deelnemer in strijd handelt met de bepalingen van dit artikel of op enige wijze misbruik heeft gemaakt van de website of Nr1Winnen, dan is IMC Online bv gerechtigd de registratie en daarmee het memberschap te beŽindigen.

Artikel 8. Vragen en klachten
8.1. Eventuele vragen of klachten kan de deelnemer richten aan:
IMC Online bv
Rekhemseweg 144
7004 HD Doetinchem
infodesk@nr1winnen.nl
8.2. Klachten worden door IMC Online bv binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de deelnemer op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. IMC Online bv streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden. De toegang kan onderbroken worden, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden. IMC Online bv is niet aansprakelijk voor een tijdelijke onderbreking van de website of Nr1Winnen, tenzij de onderbreking door toedoen van IMC Online bv onredelijk lang is.
9.2. IMC Online bv kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. IMC Online bv zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. IMC Online bv is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
9.3. IMC Online bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat IMC Online bv is uit gegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.4. IMC Online bv is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
9.5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van IMC Online bv of haar ondergeschikten.

Artikel 10. Overmacht
10.1. IMC Online bv is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten alsmede iedere andere situatie waarop IMC Online bv geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
10.2. In geval van overmacht is IMC Online bv niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de deelnemer ontstane schade, behoudens en voor zover IMC Online bv als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 11. Intellectueel eigendom
11.1. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van IMC Online bv, mag de deelnemer geen informatie, teksten, logo's, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiŽren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 12. Beveiliging en internet
12.1. IMC Online bv zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de deelnemer via de website ingevoerde gegevens, maar IMC Online bv kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 13. Beveiliging en internet
13.1. IMC Online bv en de deelnemer zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
13.2. Op elke overeenkomst tussen IMC Online bv en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
13.3. De rechter in de vestigingsplaats van IMC Online bv is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Indien IMC Online bv een beroep doet op deze bepaling, heeft de deelnemer de bevoegdheid binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Lees ook de spel voorwaarden
 

 

Een ieder die een nieuwe kandidaat aanbrengt krijgt 1 credit gratis.

Tags:  Voorwaarden Winnen Online Kwis Win Prijzen,  voorwaarden, quiz, winnen, Online, kwis, win, prijzen, geld,  Voorwaarden, Quiz Winnen Online doe je hier bij Nr1Winnen.nl.

web analytics